Nieuws

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

Op 25 mei 2022 heeft het bestuur het jaarverslag 2021 vastgesteld. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen gedurende 2021 en de financiële positie eind 2021 van Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (het Pensioenfonds).

Ook in 2021 heeft de maatschappij en dus ook het pensioenfonds te maken gehad met de Coronapandemie. De medewerkers en het bestuur van het Pensioenfonds hebben nagenoeg het hele jaar thuis gewerkt en de vergaderingen hebben online plaatsgevonden. Datzelfde gold ook voor onze uitbestedingspartners. De bedrijfsuitvoering, heeft als gevolg van beheersmaatregelen en de adequate infrastructuur, ongestoord doorgang kunnen vinden en er is sprake geweest van een beheerste bedrijfsvoering. De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben nagenoeg geen hinder ondervonden dat de medewerkers van het Pensioenfonds thuis hebben gewerkt.

Het afgelopen kalenderjaar stond met name in het teken van de conversie naar een nieuw pensioenadministratiesysteem. Het pensioenadministratiesysteem (Lifetime) werd niet meer door onze pensioenuitvoerder (AZL) ondersteund. Het Pensioenfonds is overgegaan naar Compas. De conversie van de deelnemersgegevens en de pensioenregeling is goed verlopen. Deze conversie heeft fasegewijs plaatsgevonden om te zorgen dat de processen beheerst verliepen. Eind 2021 zijn alle deelnemersgegevens geconverteerd. Er zijn beheersmaatregelen getroffen om te zorgen dat alle gegevens juist en volledig zijn overgegaan en verwerkt in het nieuwe systeem. Alle deelnemers hebben een nieuw klantnummer gekregen. De deelnemers zijn hierover per brief geïnformeerd. Daarnaast heeft het Pensioenfonds, samen met AZL een deelnemersportaal, planner en website geïmplementeerd.

Ook dit jaar hebben wij, conform onze ambitie, per 1 januari 2022 een volledige toeslag kunnen toekennen. De pensioenaanspraken van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden hebben wij verhoogd met de prijsontwikkeling volgens het CBS, afgeleid (3,28%). Daarnaast heeft het bestuur besloten om de resterende achterstand in de toeslagverlening die is ontstaan in de jaren 2012 en 2013, volledig in te halen.

De financiële positie van het Pensioenfonds is verbeterd ten opzichte van het vorige jaar. De actuele DNB-dekkingsgraad steeg in 2021 van 126,6% naar 131,7%. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per 31 december 2021 130,8% en is ten opzichte van eind 2020 met 7,7% toegenomen. Onze beleidsdekkingsgraad is hiermee eind 2021 fors hoger dan de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen eind 2021 (108,2%) en die van ondernemingspensioenfondsen (122,6%).

Het totaalrendement op de beleggingen was in 2021 -0,8% (2020: 10,6%). Deze daling is veroorzaakt doordat de rente is gestegen waardoor de waarde van de vastrentende waarden zijn gedaald. Het rendement op de matchingportefeuille bedroeg over 2021 dan ook -8,0% (2020 14,0%). De waarde van de aandelen en vastgoed zijn fors gestegen. Het rendement van de rendementsportefeuille bedroeg in 2021 21,0% (2020: 2,2%). Door de rentestijging zijn ook de verplichtingen gedaald waardoor ondanks een negatief totaalrendement de dekkingsgraad is gestegen.

Meer lezen? Kijk hier voor het volledige verslag of bekijk het onder Documenten op onze website.