Nieuws

Pensioenregelingen en de Wet Toekomst Pensioen (WTP)

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioen (WTP) van kracht en zijn er nieuwe regels voor pensioen in Nederland. Pensioenregelingen moeten hierop worden aangepast.

Werkgroep NN Pensioenregeling bij BeFrank

De huidige NN Pensioenregeling voldoet al voor het grootste deel aan de nieuwe wettelijke regels. Voor het volledig WTP-proof maken van de huidige regeling bij BeFrank is een werkgroep gestart. De werkgroep zal advies aan de cao-tafel geven over het aanpassen van het nabestaandenpensioen aan de WTP.

Opgebouwde pensioenen bij de gesloten pensioenfondsen

Bij de gesloten pensioenfondsen worden geen pensioenen meer opgebouwd. Dit betreffen de oude pensioenregelingen van NN bij de gesloten pensioenfondsen Pensioenfonds ING, Delta Lloyd Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds.

Het is mogelijk om deze opgebouwde pensioenen ongewijzigd te laten. Dan blijven de pensioenen onder de oude pensioenregels vallen (FTK-Financieel Toetsingskader) en wijzigt er in principe niks.

Wel of niet overgaan naar WTP?

Toch is het goed om na te denken of het gunstig is over te gaan naar de nieuwe WTP regels. Het kan namelijk zijn dat de nieuwe regels voor een gesloten pensioenfonds gunstig zijn voor de deelnemers. Zo zijn er in de WTP meer keuzemogelijkheden voor deelnemers en wordt het pensioen persoonlijker en transparanter. Ook is er een kleinere buffer nodig, waardoor er meer geld beschikbaar komt om de pensioenen sneller te verhogen. Daartegenover staat dat door de kleinere buffer de pensioenen ook sneller verlaagd kunnen worden.

Binnen de WTP kan gekozen worden tussen een solidair- of een flexibel pensioencontract. In een solidair contract worden de positieve en negatieve resultaten (risico's) door de deelnemers samen gedeeld. Bij een flexibel pensioencontract hebben deelnemers meer (beleggings-)vrijheid en dragen zij de risico's individueel.

Het is belangrijk om goed te onderzoeken en af te wegen wat het beste is voor de deelnemers van de gesloten pensioenfondsen: onder de oude pensioenregels blijven vallen (FTK) of overgaan (invaren) naar de nieuwe pensioenregels (WTP). De uitkomst kan per gesloten pensioenfonds verschillen.

Werkgroep voor gesloten pensioenfondsen gestart

Het besluit tot invaren in de WTP of achterblijven in de huidige regeling (FTK) is niet eenvoudig en er zitten voor- en nadelen aan alle opties. Daarom heeft NN samen met de vakorganisaties (CNV Vakmensen, FNV Finance, en De Unie) en eerdergenoemde pensioenfondsen een werkgroep opgericht. In goede samenwerking wordt toegewerkt naar het gezamenlijke doel: “Wat is het beste voor de opgebouwde pensioenen van alle deelnemers in het gesloten pensioenfonds?”. De werkgroep is in de onderzoeksfase. Zodra er nieuws te melden is, informeren we je via SAM.

Wie besluit over achterblijven of invaren?

Eventuele aanpassing van de pensioenen bij de gesloten pensioenfondsen is onderwerp van overleg tussen werkgever, vakorganisaties en de gesloten pensioenfondsen. Het besluit of de opgebouwde pensioenen al dan niet overgaan naar de WTP ligt bij de sociale partners (werkgever en vakorganisaties). Als de sociale partners hiertoe besluiten kan NN bij de pensioenfondsen een verzoek tot invaren doen. Het bestuur van het betreffende pensioenfonds beoordeelt vervolgens of het verzoek om in te varen in het belang van alle deelnemers in dat pensioenfonds is (evenwichtig). Met alle deelnemers wordt bedoeld de medewerkers van NN, de oud-medewerkers van NN en de mensen die al pensioen ontvangen.

Tijdslijnen

Voor 1 januari 2025 moet duidelijk zijn of en welke wijzigingen nodig zijn in de gesloten pensioenregelingen en uiterlijk 1 januari 2028 moeten die regelingen eventueel aangepast zijn.

Meer informatie over de nieuwe regels voor pensioen?

Kijk in deze Q&A voor antwoorden op de veel gestelde vragen. Daarnaast is meer informatie over de WTP te vinden op de website www.pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is gemaakt door vakorganisaties, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de websites van de pensioenfondsen is ook veel informatie te vinden over de WTP. Kijk regelmatig op de sites van de fondsen en/of abonneer je op de nieuwsbrieven.