Over ons

Beleggingsbeleid

Doelstelling

De doelstelling van het beleggingsbeleid is de toevertrouwde middelen zo goed mogelijk te beleggen. Dat doet het pensioenfonds door een langetermijnvisie te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen kunnen nakomen moeten we een vermogen hebben dat gelijk is aan of hoger is dan onze verplichtingen. Het pensioenfonds streeft een waardevast pensioen na door het jaarlijks verhogen van de pensioenaanspraken en pensioenen op basis van prijsinflatie.

Om de doelstellingen te realiseren maar niet te veel risico’s te nemen hebben we een bedrag ter hoogte van een belangrijk deel van onze voorziene verplichtingen belegd in obligaties (leningen) met eenzelfde looptijd als onze verplichtingen (in de matchingportefeuille). Op deze manier zorgen we dat we ook bij veranderende rente genoeg vermogen hebben om onze verplichtingen te voldoen. In totaal hebben we het renterisico voor zo'n 90% van onze verplichtingen hierdoor afgedekt.

Het resterende deel van ons vermogen (maximaal 30% van het totale vermogen) beleggen we om een zo hoog mogelijk rendement (in de rendementsportefeuille) te halen, maar wel op een verantwoorde wijze. De beleggingen in de rendementsportefeuille hebben ook een hoger risico. Door te kiezen voor verschillende beleggingscategorieën proberen wij het risico te verlagen. Het doel is om hiermee extra rendement te halen zodat we de jaarlijkse toeslag op de pensioenen kunnen financieren en een waardevast pensioen kunnen uitkeren.

Op dit moment beleggen we een groot deel van onze beleggingsportefeuille bij Goldman Sachs Asset Management (GSAM), maar we hebben ook middelen belegd bij andere aanbieders zoals Northern Trust (aandelen opkomende markten), Standard Life Aberdeen (bedrijfsobligaties), Aegon en ASR (hypotheken), Vesteda, CBRE en Altera (vastgoed), L&G en State Street (Emerging Market Debt) en BNP (geldmarktfonds).

Het integrale vermogensbeheer wordt uitgevoerd door GSAM, de fiduciair vermogensbeheerder van het pensioenfonds. CACEIS is de bewaarder van de beleggingen, voert de beleggingsadministratie uit en rapporteert aan het pensioenfonds over de behaalde rendementen en de risico’s van de beleggingen. Het beleggingsbeleid wordt voorbereid door de beleggingsadviescommissie en vastgesteld door het bestuur.