ESG-rapportage

Peildatum: 30 september 2022

Delta Lloyd Pensioenfonds wil Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Daarvoor heeft het pensioenfonds een eigen MVB-beleid opgesteld dat onderdeel is van het beleggingsbeleid. De eisen die worden gesteld aan het MVB-beleid van pensioenfondsen blijven zich ontwikkelen. Zo moet het pensioenfonds voldoen aan de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Hierover rapporteert het pensioenfonds conform een vaste indeling en gegevens.

Naast de SFDR-rapportage maakt het pensioenfonds ook een ESG-rapportage welke is gebaseerd op de thema’s die het pensioenfonds belangrijk vindt en die het pensioenfonds wil monitoren. Het pensioenfonds kiest ervoor nadruk te leggen op een aantal maatschappelijke (ESG) thema’s die aansluiten bij aandachtgebieden van de voormalige sponsor(s) en werkgever(s) van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, internationale normenkaders zoals het VN Global Compact, hoog-risico sectoren volgend uit ESG materialiteits-analyses, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de speerpunten van de toezichthouder.

In het MVB-beleid heeft het fonds de volgende thema’s benoemd:

  • Klimaatverandering
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Mensenrechten
  • Arbeidsnormen
  • Milieu
  • Anti-corruptie

In de ESG-rapportage wordt eerst inzicht gegeven in de gevolgen van onze portefeuille op de uitstoot van CO2, afvalproductie en waterverbruik (milieuthema) ten opzichte van de algemene benchmark van de diverse beleggingen. Hieruit blijkt dat de emissie van CO2 van de bedrijven waar wij in beleggen behoorlijk lager is dan het gemiddelde van alle bedrijven. Ook de afvalproductie ligt behoorlijk lager. Het waterverbruik ligt iets hoger.

De voetafdruk laat zien voor hoeveel CO2, afval en water de beleggingsportefeuille verantwoordelijk is per 1 miljoen Amerikaanse dollar aan geïnvesteerd vermogen. De CO2 uitstoot wordt vastgesteld op drie niveaus en betreffen alle broeikasgassen die omgerekend zijn naar CO2 equivalenten. Scope 1 en 2 betreft de directe uitstoot van broeikasgassen inclusief de uitstoot die veroorzaakt wordt door het energieverbruik van de onderneming. Dit gedeelte is met de heldere kleur aangegeven. Scope 3 betreft de uitstoot van de hele productieketen, dus inclusief de uitstoot van alle leveranciers en afnemers van bedrijven. Dit gedeelte heeft de grootste impact en is met de transparante kleur aangegeven.

Daarnaast laat het pensioenfonds zie hoe de ESG-risico’s worden beheerst. Het pensioenfonds beheerst de ESG-risico’s op basis van de gekozen thema’s via een aantal ESG-indicatoren die in onderstaande tabel zijn opgenomen. Hoe lager de waarde, hoe minder schadelijk dit is voor de omgeving. Niet alle gegevens zijn nu al beschikbaar, maar zullen in de loop van 2023 beschikbaar komen. Deze rapportage is dus nog in ontwikkeling.

ESG indicator

Thema Waarde portefeuille (peildatum 31-12-2022)

Waarde benchmark  (peildatum 31-12-2022)

ESG risicoscore bedrijven1

ESG risico overall

19,6

20,8

CO2 footprint (PAI 2)
ton CO2 uitstoot per miljoen dollar belegd vermogen

Klimaat

401

543

CO2 intensiteit (PAI 3)
ton CO2 uitstoot per miljoen dollar omzet

Klimaat

853

1.087

Schendingen van UN Global Compact of OESO richtsnoer voor multinationale ondernemingen (PAI 10) met hoge impact

Mensenrechten
Arbeidsnormen
Milieu
Anti-corruptie

 

1,8%

4,1%

Blootstelling aan bedrijven in fossiele industrie (PAI 4)

Klimaat

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Forward looking Paris aligned investments (Vrijwillig milieu PAI 4)

Klimaat

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Bijdrage aan SDG 7 (betaalbare en duurzame energie)

Klimaat

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Bijdrage aan SDG 13 (klimaatactie)

Klimaat

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Aantal verloren dagen door verwondingen, ongevallen, dodelijke slachtoffers of ziekte (Vrijwillig sociaal, PAI 3)

Goede gezondheid en welzijn

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Bijdrage aan SDG 3 (goede gezondheid en welzijn)

Goede gezondheid en welzijn

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

Bijdrage aan SDG 6 (schoon water en sanitair)

Goede gezondheid en welzijn

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

% Taxonomy aligned investments

Klimaat
Milieu

Nog niet gemeten

Nog niet gemeten

1 <20 laag of verwaarloosbaar, 20-30 gemiddeld, 30-50 hoog en >50 ernstig risico