Nieuws

Verhoging pensioenen per 1 januari 2022

Delta Lloyd Pensioenfonds probeert de (opgebouwde) pensioenen elk jaar met een toeslag te verhogen. Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds is verheugd te kunnen melden dat ook dit jaar weer een volledige toeslag wordt toegekend én daarnaast ook de achterstand in de toeslagverlening kan worden ingehaald.

Volledige toeslagverlening

Op basis van het toeslagbeleid heeft het bestuur besloten per 1 januari 2022 een volledige toeslag van 3,28% toe te kennen. Dit is 100% van de jaarlijkse prijsstijging (gebaseerd op de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens) vastgesteld over de periode oktober 2020 tot en met oktober 2021; de prijzen stegen tijdens deze periode namelijk met 3,28%. Per 1 januari 2022 worden de opgebouwde pensioenen dus met hetzelfde percentage verhoogd.

Inhaaltoeslag

Het pensioenfonds kent nog een kleine achterstand in de toeslagverlening omdat per 1 januari 2012 en per 1 januari 2013 geen volledige toeslag is verleend. Per 1 januari 2018 is hiervan al iets meer dan de helft (55%) ingehaald. De financiële situatie van het fonds en de wettelijke vereisten laten het nu ook toe dat het restant van de achterstand per 1 januari 2022 kan worden ingehaald. Het bestuur heeft dan ook besloten, ondanks de hoge inflatie van dit jaar, de achterstanden in de toeslagverlening volledig in te halen.

Dit is alleen van toepassing op de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met opgebouwde pensioenen en/of een pensioenuitkering die in het verleden daadwerkelijk toeslag hebben gemist. De hoogte van de inhaaltoeslag is voor iedereen anders en wordt per persoon vastgesteld.

Degenen die na 1 januari 2013 deelnemer zijn geworden hebben geen achterstand en dus ook geen recht op een inhaaltoeslag.

Verhoging pensioenuitkering pensioengerechtigden

De verhoging naar aanleiding van de reguliere toeslagverlening zal direct bij de uitkering van januari worden uitgekeerd. Het verwerken van de inhaaltoeslag kost meer tijd en zal later, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden uitgekeerd. Het gemiste bedrag zal dan in een keer worden uitgekeerd.

Toeslag is voorwaardelijk

Het is niet zeker dat er ook in de volgende jaren een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Dat is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en wordt elk jaar opnieuw bekeken. De afgelopen jaren heeft met name de stijging van de waarde van de aandelenportefeuille ervoor gezorgd dat de financiële positie het toeliet om een volledige toeslag te verlenen.

Dekkingsgraad belangrijk

Bij het bepalen van de verhoging kijkt het bestuur onder andere naar de beleidsdekkingsgraad (BDG). De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele DNB-dekkingsgraden per einde van elk van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het moment van vaststelling. Deze dekkingsgraad geeft aan hoe het in financieel opzicht met een pensioenfonds gaat. De verhoging is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2021 (129,8%), en de andere criteria zoals opgenomen in het toeslagbeleid. Kijk voor meer informatie bij toeslagbeleid.

Door de nu toegekende toeslag daalt de dekkingsgraad behoorlijk. Mocht de inflatie de komend jaren op de huidige hoogte blijven of zelfs hoger worden, zal dat mogelijk een negatieve invloed hebben op de toeslagverlening in de komende jaren.