Beleggingsbeleid

Duurzaam beleggen

Visie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een belangrijk onderdeel van de beleggingsovertuigingen van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft een intrinsieke motivatie en de overtuiging dat het past bij de maatschappelijke rol van het fonds om daar waar mogelijk invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het beschouwt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een goed pensioen voor de deelnemers breder dan alleen in financiële termen. Daarmee wordt ook aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Het MVB-beleid kan leiden tot maatschappelijk rendement, zonder daarbij de doelstelling van het financiële rendement uit het oog te verliezen. Het Pensioenfonds neemt de wettelijke eisen als startpunt voor het beleid, maar zet daarbovenop extra stappen, op basis van eigen overtuigingen, ambities en doelstellingen.

Overtuigingen

Het pensioenfonds heeft onderstaande overtuigingen ten aanzien van het MVB-beleid en past deze zoveel mogelijk toe bij de vormgeving en implementatie van het beleid:

  • Bij het voeren van het MVB-beleid speelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol en wenst het fonds niet in ondernemingen te beleggen die naar de mening van het fonds maatschappelijk onwenselijk gedrag en/of ongewenste activiteiten laten zien. Het pensioenfonds maakt deze keuzes weloverwogen, accepteert de eventuele beleggings-consequenties en is hierover transparant naar de deelnemers;
  • ESG-integratie is een vorm van actief beheer die op de lange termijn invloed kan hebben op het rendements- en risicoprofiel van de verschillende beleggingscategorieën. Daarom bepaalt het fonds per beleggingscategorie hoe en in welke mate de investment belief “passief, tenzij” in lijn gebracht kan worden met de overtuiging t.a.v. ESG-integratie;
  • Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat het voeren van het betrokkenheidsbeleid maximaal effectief zal zijn wanneer collectiviteit en schaal worden opgezocht. Daarom streeft het ernaar via samenwerking met andere marktpartijen, waaronder de fiduciair adviseur en vermogensbeheerders hieraan invulling te geven en erover te rapporteren;
  • Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat binnen traditionele beleggingscategorieën financieel en maatschappelijk rendement kan worden gecombineerd. Overige specifieke impactbeleggingen worden niet nagestreefd vanwege de hogere mate van complexiteit.

Ambitie

De ontwikkelingen op het vlak van MVB gaan snel. Dit wordt enerzijds gedreven door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, anderzijds door innovatie in de markt voor beleggingsoplossingen. Het pensioenfonds wenst nadrukkelijk stappen te zetten om de duurzaamheidskenmerken van de beleggingsportefeuille te verbeteren, overigens zonder de ambitie te hebben hierbij voorop te lopen. Bij de selectie van beleggingsoplossingen hanteert het fonds duidelijke MVB-criteria, naast andere relevante aspecten, waaronder kosten en rendementsverwachtingen.

Het fonds streeft naar een beleggingsportefeuille die betere duurzaamheidskenmerken heeft dan de brede marktindex, binnen geldende financiële doelstellingen. Waar mogelijk zullen daarom duurzaamheidsdoelstellingen worden meegeven aan de aangestelde vermogensbeheerders. Omdat het pensioenfonds in beperkte mate zelf direct belegt, maar dit veelal via beleggingsfondsen doet, zijn deze doelstellingen onderdeel van het selectie- en evaluatieproces van deze beleggingsfondsen.

Daarnaast wil het pensioenfonds de invloed die het als belegger heeft, positief aanwenden. Dit zoveel mogelijk in samenwerkingsverband met andere marktpartijen, zoals de fiduciair adviseur en de aangestelde vermogensbeheerders. Tenslotte wenst het pensioenfonds zich te gedragen in lijn met de uitgangspunten van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen convenant (IMVB-convenant) dat is afgesloten tussen overheid, NGO’s en de pensioensector. Hierbij staan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen centraal in het MVB-beleid van IMVB-ondertekenaars. Het fonds heeft het IMVB-convenant niet ondertekend, met het oog op de administratieve lasten die dit met zich mee brengt, maar conformeert zich in de uitvoering van het MVB-beleid wel aan de uitgangspunten van het convenant, zoals een periodieke screening van de portefeuille.

Bij het selecteren van beleggingen worden de volgende MVB-instrumenten ingezet:

1. Uitsluitingsbeleid. Hiermee borgt het pensioenfonds de normatieve ondergrens en ESG-risico’s;

2. Betrokkenheidsbeleid. Het pensioenfonds voert een indirect betrokkenheidsbeleid door selectie van vermogensbeheerders die aantoonbaar een engagement- en stembeleid voeren en hierover rapporteren. Hiermee voldoet het Pensioenfonds aan de wettelijk eisen van SRDII-wetgeving. Meer informatie over het betrokkenheidsbeleid vindt u in paragraaf 6.2 van het MVB-beleid. Het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerder en de rapportage over 2020 vindt u via onderstaande links.

Betrokkenheidsbeleid en -rapportages van aangestelde aandelenmanagers

Aandelenbeheerder      
Northern Trust Betrokkenheidsbeleid Stembeleid Rapportage 2021
Goldman Sachs Asset Management Betrokkenheidsbeleid Stembeleid Rapportage 2021


3. ESG-integratie. Het pensioenfonds zal ESG-beleggingsoplossingen kiezen waarbij duurzaamheidsaspecten zijn geïntegreerd in de beleggingsbeslissing als het past binnen de risico-rendementseisen. Het pensioenfonds zet ESG-integratie in om beleggingsrisico’s te beheersen en kansen te benutten.

4. Impactbeleggen. Het pensioenfonds zal binnen traditionele beleggingscategorieën beleggingsoplossingen selecteren die naast een financieel rendement ook positief bijdragen aan de door het Pensioenfonds gekozen thema’s.

De fiduciair vermogensbeheer heeft onder meer de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend waarmee onder meer bedrijven die clustermunitie produceren of verhandelen worden uitgesloten.

ESG-thema's

Het aantal thema’s waarop het MVB-beleid van toepassing kan zijn is groot, daarom kiest het pensioenfonds ervoor binnen het beleid extra nadruk te leggen op een aantal maatschappelijke (ESG) thema’s. Deze thema’s zijn relevanter dan andere ESG-thema’s omdat zij aansluiten bij aandachtgebieden van: de voormalige sponsor(s) en werkgever(s) van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, internationale normenkaders zoals het VN Global Compact, hoog-risico sectoren volgend uit ESG materialiteits-analyses, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de speerpunten van de toezichthouder.

Aan de hand van bovenstaande invalshoeken heeft het pensioenfonds bepaald dat onderstaande thema’s centraal worden gesteld in de uitvoering van het beleid:

  • Klimaatverandering: ondernemingen en landen die oplossingen bieden of risico’s lopen in relatie tot klimaatverandering of kansen benutten als gevolg van klimaatverandering;
  • Goede gezondheid en welzijn: ondernemingen die oplossingen bieden of risico lopen in relatie tot gezondheid en welzijn;

Daarnaast wordt in het beleid aandacht gegeven aan de volgende thema’s, die voortvloeien uit de internationale normenkaders:

  • Mensenrechten: ondernemingen die mensenrechten-principes van Global Compact & OESO richtlijnen schenden;
  • Arbeidsnormen: ondernemingen die arbeidsnormen-principes van Global Compact & OESO-richtlijnen schenden;
  • Milieu: ondernemingen die milieunormen van Global Compact & OESO-richtlijnen schenden;
  • Anti-corruptie: ondernemingen die anti-corruptienormen van VN Global Compact & OESO-richtlijnen schenden.

IMVB-convenant

De Nederlandse overheid heeft de OESO-richtlijnen met betrekking tot internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) ondertekend. Om dit tot uitvoer te brengen, heeft de overheid ervoor gekozen om via convenanten per sector deze richtlijnen te laten invullen. Via de Pensioenfederatie is het fonds ook gevraagd het convenant te ondertekenen. Hoewel het pensioenfonds positief tegenover deze ontwikkeling staat, heeft het bestuur besloten om het convenant op dit moment nog niet te ondertekenen, maar wel zoveel mogelijk in lijn met het convenant handelen. Dit betekent onder andere dat het fonds de beleggingsportefeuille zal screenen op schenders van de OESO-richtlijnen, waarna de resultaten kunnen worden gebruikt in verdere beleidsvorming.

Regelgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Het MVB-beleid moet voldoen aan de regelgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt o.a. in dat grote financiële partijen transparant moeten rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op mens, milieu en samenleving, die voortkomen uit de beleggingsbeslissingen. Het pensioenfonds heeft de pensioenregeling van het pensioenfonds in het kader van de SFDR wetgeving bestempeld als een product dat ecologische en sociale kenmerken promoot (artikel 8).

Binnen de SFDR wetgeving zijn meerdere duurzaamheidsfactoren gedefinieerd, welke betrekking hebben op onder andere ecologische en sociale kwesties, waaronder mensenrechten en arbeidsverhoudingen. In de ‘verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid’ vindt u beschreven op welke duurzaamheidsfactoren de ongunstige effecten worden meegewogen bij de beleggingsbeslissingen van het pensioenfonds en hoe het pensioenfonds de risico’s beheerst. De ecologische en/of sociale kenmerken van de pensioenregeling van het pensioenfonds vindt u in het wettelijk voorgeschreven model dat bij de documenten is opgenomen.

Het pensioenfonds zal jaarlijks op basis van een wettelijk voorgeschreven wijze rapporteren over de ongunstige effecten van onze beleggingen op de diverse duurzaamheidsfactoren, waaronder een vergelijking met het voorgaande jaar en de door het pensioenfonds genomen of nieuw te nemen beheersmaatregelen. De eerste rapportage over 2022 wordt op 30 juni 2023 op de website gepubliceerd.

Het volledige MVB-beleid is hier te vinden.