Over ons

Klachten en geschillen

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee helpt u ons om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klacht en een geschil.

Een klacht is iedere uiting van ongenoegen die telefonisch of schriftelijk (via brief en/of e-mail) bij het pensioenfonds wordt ingediend. Een geschil is een verschil van mening over de uitkomst van de klachtenafhandeling. Voor het behandelen van geschillen kent het pensioenfonds een aparte geschillencommissie.

Meer hierover leest u in de klachten en geschillenprocedure.

De volgorde is belangrijk: stappen voor het indienen van een klacht

Stap 1: een klacht indienen

Klachten meldt u allereerst bij de pensioenadministratie van het pensioenfonds. Dat kan telefonisch of schriftelijk (per brief of via e-mail). De klacht wordt bij het pensioenfonds geregistreerd. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Binnen een redelijke termijn wordt uw klacht behandeld en ontvangt u een reactie.

Stap 2: bezwaar

Als u niet tevreden bent met de oplossing of als uw klacht via de pensioenadministratie ongegrond wordt bevonden, kunt u een bezwaar indienen bij de manager van het pensioenfonds. Dit kan alleen schriftelijk (via e-mail of per post). De manager doet vervolgens hierover een uitspraak.

Stap 3: geschillencommissie

Als u niet tevreden bent met de uitspraak van de manager, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van het pensioenfonds. De geschillencommissie buigt zich over het geschil en komt vervolgens tot een oordeel.

Stap 4: Ombudsman Pensioenen

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de geschillencommissie, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van de pensioenregeling en doet dat als onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen probeert door bemiddeling te komen tot een redelijke en billijke oplossing. Het bestuur zal het advies van de Ombudsman Pensioenen in overweging nemen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Stap 5: beroep bij de rechter

U heeft het recht in beroep te gaan bij de bevoegde rechter.